Název akce: Život ve vodě (dále jen „akce“)

Pořadatel: Ráj mazlíčků s.r.o., IČ: 10988033, DIČ: CZ10988033 (dále jen „pořadatel“)
Místo konání: KASS Chodov, náměstí ČSM 1022, Chodov 357 35 (dále jen „lokace“)

Řád zahrnuje obchodní a bezpečnostní podmínky a řád ochrany zvířat.

 1. Akce Život ve vodě je určena pro setkání chovatelů drobných akvarijních a terarijních živočichů, pěstitelů akvarijních a terarijních rostlin a výrobců akvarijní a terarijní techniky či dekorací (dále označováno jako „zboží“)
 2. Pořadatele může kdokoliv kontaktovat na e-mailu: info@zivotvevode.cz.
 3. Každý, kdo na akci nabízí či vystavuje své zboží, je povinen se řídit Řádem akce Život ve vodě a Obchodními podmínkami akce Život ve vodě. Vstupem do hlavního sálu potvrzuje se zmíněnými podmínkami svůj souhlas a potvrzuje skutečnost, že s nimi byl náležitě srozuměn.
 4. Jakožto prodejce je označován ten, kdo náležitě vyplnil přihlášku dostupnou zde a na uvedený e-mail obdržel potvrzení o přijetí přihlášky. Přihlásit se lze také telefonicky na tel. čísle pořadatele akce, nebo e-mailem. Přihlášením prodejce souhlasil s respektováním tohoto Řádu.
 5. Prodejce udělujete tímto souhlas pořadateli akce, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) použil osobní údaje vyplněné v registračním formuláři prodejce. Veškeré údaje budou využity pouze pro komunikaci s prodejcem, ověření jeho totožnosti, statistiky a tabulky zúčastněných prodejců a zprostředkování obchodu mezi prodejcem a návštěvníkem akce Život ve vodě. Údaje vyplněné ve formuláři jsou interní záležitostí mezi pořadatelem a prodejcem, prodejci nejsou oprávněni zveřejňovat organizační informace poskytnuté pořadatelem. Odeslaná data budou pořadatelem uchována po dobu spolupráce s prodejcem. Spolupráci lze oficiálně ukončit odesláním oznamovacího e-mailu pořadateli – od této doby běží lhůta 3 měsíců, a následně budou data prodejce z databáze pořadatele odstraněna.
 6. Novým prodejcům jsou jejich prodejní místa přidělována automaticky, bez předchozí domluvy nemají nárok na vlastní výběr umístění. V případě, že umístění prodejního místa na lokaci je zásadní pro nabízený sortiment (zejména zdravotně náchylná zvířata nebo zboží s rychlou zkázou), prodejce tuto informaci neprodleně připojí do poznámky v registračním formuláři (viz odkaz bod 4). Pořadatel se pokusí zajistit prodejci co nejlepší možné umístění vzhledem k jeho požadavkům.
 7. Registraci prodejce je nutné odeslat nejpozději do 48 hodin před datem konání akce. To samé platí u stornování přihlášky – pokud se prodejce nemůže z jakýchkoli důvodů akce zúčastnit, je povinen svou účast zrušit nejpozději do 48 hodin, jinak mu bude stolné (= poplatek za pronájem prodejních stolů) naúčtováno v plné výši i přes jeho neúčast.
 8. Prodejcům s více než 5 prodejními stoly jsou jejich poplatky účtovány individuálně po dohodě s pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje pravomoc poskytování slev, bonusů, či věrnostních výhod pro jednotlivé prodejce.
 9. Je zakázáno umisťovat svůj prodejní sortiment jinam, než na pronajaté prodejní místo (= stoly). Příkladem zakázaného umisťování sortimentu jsou například židle, stojany, schody, nebo podlaha. Při neuposlechnutí má pořadatel pravomoc vystavené zboží odstranit.
 10. Prodejce je plně odpovědný za zboží, které nabízí a za dodržování zákonem stanovenou evidenci jeho prodeje.
 11. Na lokaci je možnost bezplatného připojení k Wi-Fi. Tuto možnost má však pouze pořadatel a prodejci, kteří internet prokazatelně potřebují pro svůj prodej, zejména tedy prodejci, kteří elektronicky evidují své tržby (EET). Internetové připojení zajišťuje správce objektu a za případné výpadky nenese pořadatel žádnou odpovědnost. V zájmu prodejce je si zajistit vlastní připojení.
 12. Pořadatel akce si vyhrazuje pravomoc účast prodejce na akci bez udání důvodů do 48 hodin před akcí zamítnout i přes předešlé potvrzení.
 13. Na akci je zakázáno prodávat nemocná a poraněná zvířata. Nebo také zvířata, která jsou uvedena v příloze I CITES respektive v příloze „A“ nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nebezpečné druhy zvířat. Zvířata chráněná CITES je nutno výrazně označit „CITES podléhá registraci“ a nabízet pouze s platnými registračními doklady.
 14. V případě, že prodejce zákazníkovi prodá/daruje zvíře (vyjma krmné zvěře), které v době do 2 měsíců od data prodeje zemře (prokazatelnou vinou prodejce – např. nakažené, vystresované z přepravy, stáří, atd.), je prodejce povinen zákazníkovi zpětně proplatit nejen pořizovací náklady, ale také náklady spojené s obnovou chovu zákazníka, který byl vinou prodejce narušen (např. nákaza celé nádrže). V případě, že prodejce odmítne tuto skutečnost s zákazníkem řešit, je pořadatel oprávněn udělit prodejci pokutu ve výši až stonásobku původní kupní ceny nákupu spolu s vyloučení prodejce z akce za odůvodněné poškozování dobrého jména akce.
 15. Nádoby, klece, akvária i terária je prodejce povinen zajistit tak, aby nehrozil únik jejich obsahu – ať už zvířat nebo vody. Nabízenými zvířaty nesmějí být v žádném případě být návštěvníci akce ohrožováni, vždy je potřeba dbát na potřebné zabezpečení a bezpečnou vzdálenost. V případě poranění zvířete či návštěvníka je prodejce tuto skutečnost povinen neprodleně oznámit pořadateli. Zároveň musí být zvířata umístěna tak, aby se nemohla ohrožovat ani vzájemně. U ryb platí pravidlo 1 cm délky ryby potřebuje 1 l akvarijní vody.
 16. Prodejce si zajišťuje své prodejní pomůcky včetně nádrží (případně klecí a terárií) sám a dbá na to, aby vyhovovala potřebám zvířat. V průběhu trhů musí prodejce zamezit týraní zvířat a dodržovat ustanovení zákona 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení kriticky ohrožených druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), CITES registrace zvířat a povolení k chovu, a tak dále.
 17. Prodejce je povinen po celou dobu akce na své prodejní místo dohlížet a být u něj přítomen. V případě prodejcovy nepřítomnosti nenese pořadatel akce žádnou vinu nad případnými ztrátami.
 18. Všichni prodejci mají přístup k vodě i elektřině. S sebou si vezmou prodlužovací kabel o minimální délce 5m, aby měli jistotu, že se k el. proudu dostanou. Při používání vody a elektřiny prodejci dbají na ekologické zásady, snaží se jimi neplýtvat.
 19. Veškerá elektronika, el. spotřebiče, kabely a další zařízení spjatá s převodem nebo spotřebou elektrického proudu musí být pod odbornou elektrikářskou revizí a být tak zcela nezávadná. V případě zkratu, výpadku el. proudu, požáru a dalšími situacemi vzniklými na základě vadného zařízení (výše zmíněného) prodejce nese za své zařízení prodejce plnou odpovědnost a veškeré škody tímto způsobené je povinen neprodleně uhradit. Prodejce je takto odpovědný i za vypůjčené věci od ostatních prodejců či pořadatele.
 20. Podlahy lokace jsou tvořeny náchylnými parketami. Prodejci jsou povinni dbát zvýšenou opatrnost na to, aby se voda nedostávala mimo nádrže. V případě polití stolu či podlahy je nutné vodu okamžitě odstranit náčiním v technické místnosti, která je po celou dobu akce přístupná.
 21. Po celou dobu konání akce se prodejci řídí pokyny pořadatele. Pořadatele lze poznat díky visačce „Organizátor“.
 22. Akce se mohou účastnit tito živočichové: vodní živočichové, obojživelníci, plazi, drobní savci a krmná zvěř (vč. červů a hmyzu).
 23. Množství vystavované a prodejní zvěře je limitováno několika faktory – velikostí prodejní plochy a typem prodejní nádrže. Akce se v celkovém počtu neúčastní více než 5000 živočichů (nepočítaje krmná zvířata).
 24. Akce se nesmí účastnit březí samice, zvířata po lékařském zákroku, nebo jakkoliv nemocná zvířata.
 25. Akvária musí být vybavena vzduchováním a topítky, terária tepelnými žárovkami a přepravky větracími škvírami. Voda litá do akvárií musí být odstátá minimálně 12 hodin, případně namíchána s čerstvou vodou v poměru maximálně 1:3 (nová:stará). Jedná se o základní dispozice pro získání minimálního potřebného komfortu pro nabízená zvířata.
 26. Přeprava akvarijních živočichů je výhradně na zvážení prodejce. Pořadatel si dovoluje podotknout, že přeprava musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.  Pokud se přeprava na veřejné vystoupení koná za účelem prodeje je třeba se řídit  nařízením Rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/1997.
 27. V případě jakéhokoli úrazu (zvířat i lidí) je prodejce povinen poskytnout první pomoc a kontaktovat tísňovou linku.
 28. Všichni účastníci akce vstupem na lokaci souhlasí s výskytem jejich osoby i majetku na fotografiích pořízených pořadatelem akce. Fotografie slouží především pro marketingové účely pořadatele, má plné právo na jejich volné zveřejnění. V případě, že prodejce bude mít zájem fotografie z akce pro své účely použít, je povinen tento fakt sdělit pořadateli a u fotografie uvést informaci, kde a kým byla pořízena.
 29. Společenský sál je pro prodejce otevřen od 7:00 hodin, uzavírá se ve 14:00 hodin. Prodejce je povinen se v den akce dostavit nejpozději do 8:30 hod. a svůj prodejní stůl mít připraven do 8:45 hod., kdy probíhá kontrola prodejního sortimentu. Návštěvníci jsou do hlavního sálu pouštěni od 9:00 do 12:00 hodin.
 30. Všem prodejcům je zakázáno ukončit svůj prodej před 12:00 hod. Možné je to pouze v případě vyprodání veškerého zboží a to na povolení pořadatele.
 31. Prodejce se zavazuje ke svědomité péči o svoje prodejní místo. Je povinen jej uvést do původního stavu, ve kterém mu bylo předáno.
 32. Prodejci mají právo na využití bočního vchodu pro účely stěhování. Je zakázáno tento vchod využívat pro vpouštění návštěvníků.
 33. Na akci je výslovně zakázáno propagovat jiné burzy, trhy, obchody, značky nebo jiné třetí strany.
 34. Pořadatel nabízí možnost placené propagace služeb prodejců. Jedná se o velmi účinnou cestu, jak se před návštěvníky zviditelnit. Více informací o reklamě poskytuje pořadatel na vyžádání.
 35. V případě změny data konání akce bude tato informace zveřejněna na oficiálních webových stránkách akce (zivotvevode.cz) nejpozději 5 dnů před jejím konáním. Je v prodejcově zájmu stránky pravidelně navštěvovat a sledovat novinky v sekci pro prodejce.
 36. V případě podezření na straně pořadatele ohledně toho, že prodejce vědomě či nevědomě porušuje jakékoli pravidlo tohoto Řádu, je pořadatel oprávněn (spolu s udáním důvodu) prodejce z akce s okamžitou platností bez náhrady vyloučit.

Řád je platný od 1. 1. 2022 a je závazný pro všechny účastníky akce Život ve vodě.

 

Zpracoval: Bc. Daniel Grigar, jednatel společnosti Ráj mazlíčků s.r.o.